img
 
img
สุขแท้ด้วยปัญญา  
โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา
“ สุขแท้ด้วยปัญญา ”  คือความสุขที่เกิดจากการมีทัศนคติที่ถูกต้อง รู้เท่าทันความจริงของชีวิตและโลก  สามารถคิดถูก คิดชอบ และรู้จักแก้ทุกข์ได้ด้วยปัญญา   รวมทั้งมีความสุขจากการดำเนินชีวิต ถูกต้อง ดีงาม จากการเป็นผู้ให้และการทำความดี เพื่อคนอื่นหรือส่วนรวม

เข้าสู่เว็บไซต์
เผชิญความตายอย่างสงบ  
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
' ความตายเป็นสิ่งแน่นอนสำหรับทุกชีวิต...
แต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
เพราะเราไม่อาจกำหนดหรือคาดทำนายได้ว่าจะตาย
เมื่อใด ที่ไหน และด้วยสาเหตุอะไร '
พระไพศาล วิสาโล 

เข้าสู่เว็บไซต์
ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา  
โครงการฉลาดทำบุญ
การทำความดีนั้น จัดว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนา นอกจากการให้ทานแล้ว เรายังสามารถทำบุญได้ด้วยการ ช่วยเหลือผู้อื่น หรือทำประโยชน์แก่ส่วนรวม มาร่วมทำความดี ให้แก่ส่วนรวม พร้อมๆ ไปกับการลดละสิ่งที่เป็นโทษต่อตัวเอง

เข้าสู่เว็บไซต์

หนังสือพุทธิกา  
หนังสือเครือข่ายพุทธิกา
ส่งเสริมการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิต อย่างสมสมัย และเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้กลับมามีคุณค่าต่อสังคม "สังคมไทยจำต้องมีการฟื้นฟูศีลธรรมโดยเร่งด่วน แต่จะทำ เช่นนั้นได้ ต้องอาศัยวิธีคิดใหม่ กล่าวคือ ไม่ได้มองว่าวิกฤต ศีลธรรมเป็นปัญหาระดับบุคคลเท่านั้น"

เข้าสู่เว็บไซต์
โครงการป่วน  
โครงการป่วน
โครงการสื่อสารเรื่อง อารมณ์โดยแบ่งเป็น 5 อารมณ์ ใช้เนื้อหาจากเรื่องนิวรณ์ 5 มาเป็นแกน คือ นิวรณ์ 5 คือสิ่งที่ขวางกั้นจิตทำให้สมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้ หรือ อกุศลธรรมที่คอยทำลายล้างความดีได้แก่ (1.) อยาก(กามฉันทะ) (2.) โกรธ(พยาบาท) (3.) เหงา หรือเซ็งและซึม(ถีนมิทธะ) (4.) ฟุ้งซ่าน และวุ่นวายใจ (อุทธัจจกุกกุจจะ) (5.) ลังเลสงสัย (วิจิกิจฉา)

เข้าสู่เว็บไซต์
 
เข้าสู่หน้าหลัก