index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  นิทานธรรมบท ในพระไตรปิฎก  
นิทานธรรมบทในพระไตรปิฎก

52 นิทานในธรรมบทในพระไตรปิฎก

บุคคลต้นแบบในสมัยพุทธกาล

เรื่องที่ 1 พระจักขุปาลเถระ (พระอรหันต์ตาบอด)
เรื่องที่ 2 มัฎฐกุณฑลีมานพ (ลูกชายเศรษฐีผู้ตระหนี่)
เรื่องที่ 3 พระติสสเถระ (พระบวชใหม่หัวดื้อ)
เรื่องที่ 4 นายจุลกาลมหากาล (เบื่อหน่ายการครองเรือน)
เรื่องที่ 5 อุปติสสะและโกลิต (อัครสาวกของพระพุทธเจ้า)
เรื่องที่ 6 พระนันทเถระ (ภิกษุผู้หลงรูป)
เรื่องที่ 7 พระเทวทัต (ภิกษุผู้ยุยงสงฆ์ให้แตกแยก)
เรื่องที่ 8 พระนางสามาวดี (ธิดาของคู่แท้)
เรื่องที่ 9 พระจูฬปันถกะ (พระปัญญาทึบ)
เรื่องที่ 10 ท้าวสักกะ (คุณสมบัติผู้เป็นท้าวสักกะ)
เรื่องที่ 11 พระนิคมวาสีติสสะ (พระชอบอยู่ชนบท)
เรื่องที่ 12 พระจิตหัตถเถระ (พระใจรวนเร)
เรื่องที่ 13 สมณธรรม (ภิกษุปรารภความเพียร)
เรื่องที่ 14 พระวิฑูฑภะ (สตรีผู้เข้มแข็ง)
เรื่องที่ 15 โกสิยะ (เศรษฐีขี้เหนียว) ฯลฯ...จนครบ 52 นิทานธรรมบท

จัดพิมพ์โดย
ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ราคา 120 บาท


สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg