เก็บเกี่ยวความสุข

แทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์

เราควรเก็บเกี่ยวความสุขในชีวิตแต่ละวัน ตามสมควร

เพราะ 'การอยู่กับปัจจุบัน' เป็นสิ่งสำคัญ

--

บันทึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม "อาสาศิลปะเพื่อผู้ป่วยเด็ก"