head_story
 

โครงการสุขแท้แค่สองมือ

โดย...วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

แนวคิด รูปแบบของกระบวนการโครงการ

โครงการ สุขแท้แค่สองมือเกิดขึ้น เพื่อนำนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาร่วมเรียนรู้ และระลึกรู้ในบทบาทของตนเองให้ชัดเจน ผ่านกระบวนการการดำเนินกิจกรรม โดยนำองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา อาทิเช่น เรื่องการนวดไทย การดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการ  ธรรมชาติบำบัด  ดนตรีบำบัด  การออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตน  เพื่อการยืดเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ การดูแลสุขภาพจิต ธรรมานามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติของตนเอง จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม รวมถึงองค์ความรู้อื่น ซึ่งเป็นองค์รวมของสุขภาพมาดูแลและแนะนำการปฏิบัติตนให้กับกลุ่มเป้าหมายรองคือผู้สูงวัยในชุมชนบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้มีจิตอาสา ในบทบาทของหมอผู้ให้ และขณะเดียวกันก็ได้นำความรู้ที่มีตอบแทนแก่ชุมชน ในเงื่อนไขของการพึ่งพาตนเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นการเติมเต็มของกันและกันระหว่างนักศึกษาและผู้สูงวัยในชุมชน  และทำให้เกิดแนวคิดของการอยู่อย่างมีความสุข โดยอาศัยหลักคิด และแนวปฏิบัติที่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดของตนเอง ไม่ยกเว้นแม้กระทั่งเรื่องของความเจ็บป่วย เป็นแรงผลักให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิต และทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีความสุขด้วย

โดยกระบวนการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 7 ครั้ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่1 กิจกรรม เปิดตัวเปิดใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการแนะนำตัวโครงการให้กับผู้นำชุมชน และชาวชุมชน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายรองได้รับรู้ถึงการดำเนินโครงการ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันกับการสร้างการยอมรับให้เกิดในเบื้องต้นแก่ชาวชุมชน

ครั้งที่2 กิจกรรมสองมือเปล่า สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ในกิจกรรมครั้งนี้ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามต้นแบบที่ทรงคุณค่า โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นหมอแผนไทย ที่มีความรอบรู้ในการรักษาด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย และสามารถใช้สองมือเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในทุกสถานการณ์ รวมถึงการนำสมุนไพรใกล้ตัวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เจ็บป่วยในที่ต่างๆ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาแพทย์แผนไทย สามารถเรียนรู้วิธีการในการรักษาจริง ร่วมถึงการสร้างความมั่นใจในการนำวิชาชีพไปใช้ให้เกิดขึ้น

ครั้งที่3 สองมือเปล่า เพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำหรับกิจกรรมนี้  นักศึกษาแพทย์แผนไทยกลุ่มเป้าหมายจะได้เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผ่านวิทยากรโยคะ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายรอง ได้เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของตนเองให้พ้นจากภาวะทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และสามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ครั้งที่4 สองมือเปล่ากับการป้องกันและดูแลสุขภาพผู้สูงวัย   กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องสร้างอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงวัยซึ่งเป็นเป้าหมายรอง โดยในครั้งนี้เลือกใช้การทำลานกะลาเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ ซึ่งทำให้ผู้สูงวัยสามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองได้ในระยะยาว

ครั้งที่5 สองมือเปล่า เรียนรู้ก้าวไกล  ครั้งนี้นักศึกษาจะออกเรียนรู้นอกพื้นที่ โดยการศึกษาดูงานในต่างท้องถิ่น ซึ่งเลือกพื้นที่ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายในการเรียนรู้วิถีการแพทย์พื้นบ้าน จากหมอเมือง การศึกษาตัวยาสมุนไพร จากม่อนยาที่มีการอนุรักษ์ในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ซึ่งทำให้วิถีการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ตำบลโรงช้างมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ช่วยให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้บริบทของหมอผู้ให้ได้แจ่มชัดขึ้น

ครั้งที่6  สองมือเปล่า   กับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย  ในครั้งนี้จะเป็นการนำหลักธรรมานามัย มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้สูงวัยกลุ่มเป้าหมายรองเกิดการเรียนรู้เรื่องการพึ่งพาตนเอง และแนวทางการฟื้นฟูสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องธรรมานามัยกับนักศึกษาและชาวบ้าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยทั้งหมดมาใช้ในการประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหมอที่มีบทบาทของผู้ให้ อย่างแท้จริง

ครั้งที่7 อำลา ฝากใจหมอมือเปล่า เป็นกิจกรรมอำลาชุมชน หลังเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินโครงการและส่งมอบโครงการต่อให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข ได้รับช่วงต่อการดูแลสุขภาพชาวชุมชนต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

โครงการสุขแท้แค่สองมือ
ครั้งที่ 1  กิจกรรมเปิดตัว เปิดใจหมอมือเปล่า ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวชุมชนบ้านหัวดอน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ในบรรยากาศแบบเรียบง่าย ณ วัดป่าบ้านหัวดอน  ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี


โครงการสุขแท้แค่สองมือ
ครั้งที่ 2 กิจกรรมสองมือเปล่า   สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย นักศึกษาซึ่งให้ความสนใจในวิถีการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยของวิทยากร  ซึ่งหลังผ่านกิจกรรมถือเป็นต้นแบบปฏิบัติของบทบาทการเป็นแพทย์แผนไทย ให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายหลายๆ คน


โครงการสุขแท้แค่สองมือ
ครั้งที่ 3 กิจกรรมสองมือเปล่า เพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การนำโยคะมาปรับประยุกต์เพื่อการดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง โดยมีวิทยากรเป็นผู้ปฏิบัติเป็นต้นแบบให้นักศึกษาและผู้สูงวัยได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม


โครงการสุขแท้แค่สองมือ
ครั้งที่ 4  สองมือเปล่า กับการป้องกันและดูแลสุขภาพผู้สูงวัย   นักศึกษาแพทย์แผนไทยเป้าหมายร่วมมือกันทำลานกะลาเพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงวัยซึ่งเป็นเป้าหมายรอง


โครงการสุขแท้แค่สองมือ
ครั้งที่ 5 กิจกรรมสองมือเปล่าเรียนรู้ก้าวไกล โดยหมอสำราญ มาฟู หมอเมือง แห่งตำบลโรงช้าง ได้แสดงถึงจิตวิทยาทางการแพทย์ ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้มิติของการรักษาที่มิใช่มีเพียงทางกาย หากแต่ทางจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นผลต่อการรักษา โดยสาธิตการตั้งไข่เสี่ยงทายการรักษาโรคโครงการสุขแท้แค่สองมือ
ฬสฬส จันทนะ(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
     E-mail: kanesinee@gmail.com , rasa_978@hotmail.com

( ต้องการแบ่งปันเรื่องเล่าจากพื้นที่ ส่งมาได้ที่ wisdom.budnet@gmail.com หรือ www.facebook.com/wisdom.budnet )