ความสุข   img ความสุข
   
 

เกม สร้างกลุ่ม (Group Dynamic/Cooperation Game)

เกมสร้างกลุ่มแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ

1. เป็นเกมที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เล่นได้มีโอกาสแก้ปัญหาหรือทำงานเป็นทีมร่วมกัน ผู้เล่นจะได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกันระหว่างที่เล่นเกมโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม โดยส่วนใหญ่เกมจบโดยไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

2. เป็นเกมที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เล่นมองเห็นบทบาทของตนเองและบทบาทของผู้อื่นในการทำงานร่วมกัน รู้จักลักษณะการทำงานที่แตกต่างและเรียนรู้ที่จะยอมรับ เข้าใจ และปรับตัวให้เข้ากันได้ เนื่องจากการทำงานเป็นทีมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ให้งานเสร็จไปโดยราบรื่น แต่หมายรวมถึงบรรยากาศในการทำงาน หากงานเสร็จสำเร็จแต่ทีมทำงานทะเลาะกันหรือไม่สามารถทำงานอื่นร่วมกันได้อีก ก็คงไม่สามารถเรียกได้ว่างานนั้นเสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริง


 
 
  ความสุข   ความสุข
    ปิด