ความสุข   img ความสุข
   
 

เกม ละลายพฤติกรรม (Ice-Breaking Games)

เป็นเทคนิคการอบรมประเภทหนึ่ง ที่ใช้เกมเป็นสื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเคร่งขรึม สงวนท่าที ไม่กล้าแสดงออก มาเป็นยิ้มแย้ม กล้าแสดงออก เปิดใจร่วมกัน สร้างสรรค์บรรยากาศให้ทุกคนรู้จักกัน และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วย

โอกาสในการใช้เกมประเภทนี้ มักจะใช้เป็นกิจกรรมแรกในการฝึกอบรม ละลายพฤติกรรมผู้เข้าอบรมทุกคนให้เปิดใจทำความรู้จักกัน พัฒนาบุคลิกภาพให้กล้าแสดงออก และช่วยประสานความรักความเข้าใจระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วย

 
 
  ความสุข   ความสุข
    ปิด