ความสุข   img ความสุข
   
 

เกม สันทนาการ (Running Games)

เป็นเกมที่ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนกล้าแสดงออก แข่งขันเพื่อความสนุกสนานร่วมกัน และคลายความเครียด นอกจากสนุกสนานแล้ว    ยังให้ผู้ร่วมสันทนา

การเปิดเผยตัวเอง กล้าแสดงออก ฝึกไหวพริบปฏิภาณ และได้ข้อคิดเห็นบางอย่างจากเกม นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต
 
 
  ความสุข   ความสุข
    ปิด