แนะนำหนังสือ / ซีดี

   
การช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีแบบพุทธ คู่มือการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ new
ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
>> รายละเอียดหนังสือ
บทเรียนจากผู้จากไป บทเรียนจากผู้จากไป
ผลึกความรู้ ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายแบบไทยๆ
บรรณาธิการ : นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี,อโนทัย เจียรสถาวงศ์
>> รายละเอียดหนังสือ
ระลึกถึงความตายสบายนัก ระลึกถึงความตายสบายนัก
การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง/เรียบเรียง : พระไพศาล วิสาโล
>> รายละเอียดหนังสือ
เผชิญความตายอย่างสงบ เผชิญความตายอย่างสงบ
สาระและกระบวนการเรียนรู้
ผู้แต่ง/เีรียบเรียง: พระไพศาล วิสาโล และ ปรีดา เรืองวิชาธร
>> รายละเอียดหนังสือ
เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม1 
เผชิญความตายอย่างสงบ (เล่ม1)
แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้
ผู้แต่ง/เีรียบเรียง : พระไพศาล วิสาโล และ คณะ
>> รายละเอียดหนังสือ 
เผชิญความตายอย่างสงบ เผชิญความตายอย่างสงบ (เล่ม2)
ข้อคิดจากประสบการณ์
ผู้แต่ง/เีรียบเรียง : พระไพศาล วิสาโล และ คณะ
>> รายละเอียดหนังสือ
สุขสุดท้ายที่ปลายทาง สุขสุดท้ายที่ปลายทาง
เผชิญความตายอย่างสงบ
ผู้แต่ง : กรรณจริยา สุขรุ่ง
>> รายละเอียดหนังสือ
ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
ผู้แต่ง : พระดุษฎี เมธังกุโร, สันต์ หัตถีรัตน์,
เอกวิทย์ ณ ถลาง, นิธิพัฒน์ เจียรกุล,
สุวรรณา สถาอานันท์, ประชา หุตานุวัตร
>> รายละเอียดหนังสือ
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่
ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล, สุลักษณ์ ศิวรักษ์,
นิธิ เอียวศรีวงศ์, พรทิพย์ โรจนสุนันท์, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
>> รายละเอียดหนังสือ
เหนือความตาย เหนือความตาย - จากวิกฤตสู่โอกาส
ผู้แต่ง/เรียบเรียง : พระไพศาล วิสาโล
>> รายละเอียดหนังสือ
ข่ายใยมิตรภาพ ข่ายใยมิตรภาพ
รายชื่อบุคคล องค์กร เครือข่ายและสื่อการเรียนรู้
เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
บรรณาธิการ : วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
>> รายละเอียดหนังสือ
   
 
ซีดี (Mp3, Audio)
เผชิญความตายอย่างสงบ ชุดที่ 1
>> รายละเอียดซีดี 
DVD
สู่ความสงบที่ปลายทาง
>> รายละเอียดดีวีดี
ซีดีเสียงบทพิจารณาความตาย CD
เสียงบทพิจารณาความตาย

>> รายละเอียดซีดี 
ดีวีดีสู่ความสงบที่ปลายทาง DVD
สู่ความสงบที่ปลายทาง
บทเรียนชีวิตในยามเจ็บป่วย
>> รายละเอียดดีวีดี