หนังสือ

บันทึกประสบการณ์ของหลวงพ่อคำเขียน
เมื่อคราวรักษาโรคมะเร็ง โดยพระลูกศิษย์
>> ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ
และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย
  new   
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
จากเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน www.watnyanaves.net
>> ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
เผชิญความตายอย่างสงบ ๒
โดย พระไพศาล วิสาโล และคณะ
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
>> ดาวน์โหลดไฟล์ word
ระลึกถึงความตายสบายนัก
การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน
โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
>> ดาวน์โหลดไฟล์ word
>> ดาวน์โหลดไฟล์ pdf
ชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา
การเผชิญความตายอย่างสงบ
Toward Dying Peacefully
โดย ศูนย์คุณธรรม
>> ดาวน์โหลดไฟล์ pdf 
บันทึกการประชุมจิตวิวัฒน์ ครั้งที่ ๕๓ (๒/๒๕๕๑)
เรื่อง “การเผชิญความตายด้วยใจสงบ”
โดย พระไพศาล วิสาโล
วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ณ ห้องประชุม มสช. ๑ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
>> ดาวน์โหลดไฟล์ word