Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2385 of /home/budnetorg/domains/budnet.org/public_html/sunset/includes/menu.inc).

หลักสูตรพื้นฐานการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายอย่างเป็นองค์รวม

-A +A

 

โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปัญญาผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เปิดรับสมัครอบรมการดูแลผู้ป่วยฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หลักการและเหตุผล

จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้กลายเป็นภาระหนักของโรงพยาบาลในการให้บริการสุขภาพ เนื่องจากผู้ป่วยในกลุ่มนี้แม้ว่าจะหมดหวังที่จะรักษาให้หาย แต่ก็ยังต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐแทบทุกแห่งอยู่ในสภาพขาดแคลน สภาพการณ์เช่นนี้ทำให้การดูแลอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติทั้ง กาย ใจ สังคม และปัญญา เป็นเรื่องที่มีข้อจำกัด การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองจึงต้องอาศัยความร่วมมืออันดีระหว่างสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา พระสงฆ์ ชุมชน ตลอดจนองค์กรสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ต้องมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย การประสานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม  เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตอย่างมีความสุขตามความเหมาะสมสู่การตายดี

 

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์และช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบคือ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการดูแลเพิ่มขึ้น โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปัญญาผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เพื่อเอื้ออำนวยให้ทีมสุขภาพซึ่งประกอบด้วย พยาบาล จิตอาสา และพระสงฆ์ มีพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการทำงานในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างเหมาะสมและเป็นองค์รวม

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และศักยภาพของ พยาบาล พระสงฆ์ จิตอาสา ให้สามารถทำงานเป็นทีม ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี เมื่อถึงวาระสุดท้ายสามารถจากไปอย่างสงบ
 2. เพื่อพัฒนากลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล ชุมชน และพระภิกษุสงฆ์ในระบบการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา
 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ในการเป็นผู้ดูแลมิติจิตวิญญาณให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครอบครัว และชุมชน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีทีมสุขภาพ(พยาบาล พระสงฆ์ จิตอาสา) ที่สามารถดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรังและระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
 2. มีกลไกและระบบการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมสุขภาวะทุกมิติทั้งด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา
 3. มีพระสงฆ์เข้าร่วมทำงานเป็นทีม และเป็นกลไกสำคัญในการเป็นผู้ดูแลมิติจิตวิญญาณ

 เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

     ผู้สนใจจะต้องสมัครเข้าร่วมอบรมเป็นทีมจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

 • พยาบาล 2 คน (หรือแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน palliative care)
 • พระสงฆ์ 2 รูป
 • จิตอาสา 2 คน

โดยทีมที่เข้าร่วมอบรมมาจากโรงพยาบาล  วัด และชุมชนพื้นที่เดียวกัน และสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 

วันเวลา และสถานที่

            จัดอบรมวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 (3 วัน 2 คืน) สถานที่: กรุงเทพ หรือปริมณฑล (ยังไม่ระบุ)

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558

08.30 – 09.30 น.   ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น.   แนะนำโครงการ/ แนะนำตัว / สำรวจความคาดหวัง / กระบวนการ / ข้อตกลง

10.30 - 11.30 น.   ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ)

11.30 – 12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน / ฉันเพล

12.45 – 13.30 น.   ผ่อนพักตระหนักรู้

13.30 – 15.30 น.   ประสบการณ์ตายดี-ตายไม่ดี / ทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อการตาย

15.30 – 15.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง / ดื่มน้ำปานะ

15.45 – 17.00 น.   วิถีบัวบาน: วิถีแห่งการเจริญสติ

17.00 – 18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น-พักผ่อนตามอัธยาศัย / ปฏิบัติกิจสงฆ์

18.30 – 20.30 น.   ทำวัตรเย็น/เจริญสมาธิภาวนา

 

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558

06.00 – 07.30 น.   ทำวัตรเช้า / เดินเจริญสติ/สมาธิภาวนา

07.30 – 08.30 น.   สรีระกิจ / รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 11.30 น.   อานุภาพของการฟัง

11.30 – 12.15 น.   รับประทานอาหารกลางวัน / ฉันเพล

12.15 – 13.00 น.   ผ่อนพักตระหนักรู้

13.00 – 15.00 น.   ฝึกทักษะการเยี่ยมผู้ป่วยผ่านสถานการณ์จำลอง

15.00 – 15.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง / ดื่มน้ำปานะ

15.45 – 17.00 น.   ทักษะการทำงานเป็นทีม และบทบาทของทีมสุขภาพ

17.00 – 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น-พักผ่อนตามอัธยาศัย / ปฏิบัติกิจสงฆ์

18.30 – 20.30 น.   ทำวัตรเย็น/เจริญสมาธิภาวนา

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558

06.00 – 07.30 น.   ทำวัตรเช้า / เดินเจริญสติ/สมาธิภาวนา

07.30 – 08.30 น.   สรีระกิจ / รับประทานอาหารเช้า / เก็บสัมภาระ

08.30 – 09.30 น.   ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะท้ายและการดูแล (อาการทางกาย)

09.30 – 11.30 น.   แบ่งปันประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

11.30 – 12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน / ฉันเพล

12.30 – 13.15 น.   ผ่อนพักตระหนักรู้

13.15 – 14.30 น.   แบ่งกลุ่มวางแผนการเยี่ยมและกระบวนการทำงานร่วมกัน

14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง / ดื่มน้ำปานะ

14.45 – 15.30 น.   นำเสนอแนวทางการทำงานของแต่ละรพ. / สรุปปิดการอบรม (ขอขมา)

 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ จิตอาสา และพยาบาล ควรแต่งกายสุภาพ ไม่รัดตึงจนเกินไป ลุกนั่งหรือเคลื่อนไหวสะดวก
 • กิจกรรมส่วนใหญ่ต้องนั่งกับพื้น มีอาสนะให้ ท่านใดไม่สะดวกสามารถใช้เก้าอี้ได้
 • กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

วิทยากรกระบวนการ

 1. พระอาจารย์อธิการครรชิต อกิญจโน  วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 2. คุณเกื้อจิตร แขรัมย์                         โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 3. คุณวรรณา จารุสมบูรณ์                    โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ  เครือข่ายพุทธิกา
 4. คุณเพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์             โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ  เครือข่ายพุทธิกา

 

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม

โครงการฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าที่พักและอาหาร ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร)

ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เบิกจ่ายตามจริงจากต้นสังกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

โครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปัญญาผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

เครือข่ายพุทธิกา 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-882-4952 02-886-0863 02-882-4387 โทรสาร 02-882-5043

http://www.budnet.org/sunset/node308#

ศรินธร รัตน์เจริญขจร โทร.081-428-7828 อีเมล์ sarinthorn_r@yahoo.com

อมรรัตน์ พุฒเจริญ โทร. 089-796-1873 อีเมล์ a.phutcharoen@gmail.com

 

หมายเหตุ: ท่านสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ ตามที่ท่านสะดวกตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านบนนี้

 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่